logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Vĩnh

Thời gian thực hiện: 2011-2013

Mục tiêu đề tài:

Tạo ra một số chế phẩm premix khoáng vitamin dùng trong chăn nuôi nhằm cải thiện năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm chăn nuôi, đồng thời góp phần giảm nhập khẩu sản phẩm cùng loại.

Nội dung đề tài:

  • Điều tra chọn mẫu để đánh giá về thực trạng về dinh dưỡng thức ăn, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng và năng suất sinh sản của lợn cái hậu bị giống Yorkshire, Landrace và cái lai LY, YL ở một số trang trại của các tỉnh thuộc miền đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

  • Phân tích thành phần hóa học, xác định giá trị dinh dưỡng và tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng một số nguyên liệu thức ăn phổ biến cho lợn
  • Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức năng lượng, axit amin (lysine, methionine methionine+cystine, threonine) trong khẩu phần ăn của lợn cái hậu bị Yorkshire, Landrace và cái lai LY, YL đến khả năng sinh trưởng, độ thành thục sinh dục, năng suất sinh sản ở lứa đẻ thứ nhất và thứ hai.

  • Nghiên cứu ảnh hưởng các chế độ ăn khác nhau của lợn cái hậu bị Yorkshire, Landrace và cái lai LY, YL ở các tỉnh thuộc miền đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đến khả năng sinh trưởng, độ thành thục sinh dục, năng suất sinh sản ở lứa đẻ thứ nhất và thứ hai.

  • Xây dựng qui trình nuôi dưỡng lợn cái hậu bị Yorkshire, Landrace và cái lai LY, YL phù hợp với các tỉnh thuộc miền đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Dự kiến sản phẩm:

  • Báo cáo đánh giá thực trạng dinh dưỡng, thức ăn, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng và năng suất sinh sản của lợn cái hậu bị giống Y, L thuần và cái lai LY, YL các tỉnh thuộc miền đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

  • Bảng số liệu về thành phần hóa học, giá trị dinh dưỡng và xác định tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng của một số nguyên liệu thức ăn phổ biến trên lợn.

  • Mức năng lượng và axit amin (lysine, methionin, methionine+cystine threonine) cho lợn cái hậu bị Yorkshire, Landrace và cái lai LY, YL qua các giai đoạn khác nhau (30-60 kg; 60-90 kg và 90 – phối giống lần đầu.

  • Qui trình nuôi dưỡng lợn cái hậu bị Yorkshire, Landrace và cái lai LY, YL phù hợp với điều kiện thức ăn và sinh thái các tỉnh thuộc miền đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long