logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRUNG TÂM

BAN GIÁM ĐỐC: 03 người
Giám đốc: TS. Phạm Tất Thắng 
Phó Giám đốc: TS. Lê Phạm Đại
Phó Giám đốc: ThS. Trần Văn Hào

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
Cử nhân: Nguyễn Đình Đức

PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP: 09 người
+ Bộ phận nghiên cứu khoa học và chuyển giao TBKT: 03 người
+ Bộ phận hành chính: 01 người
+ Bộ phận Tài chính Kế toán: 02 người
+ Văn thư Thủ quỹ: 01 người
+ Lái xe: 02 người

TRẠI NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM: 25 người
 + Bộ phận quản lí và chăm sóc đàn heo đực giống và Thụ tinh nhân tạo: 04 người (Kỹ thuật: 01 người; Công nhân: 03 người)
 + Bộ phận quản lí giống và chăm sóc đàn heo nái sinh sản: 11 người (Kỹ thuật: 03 người; Công nhân: 08 người)
 + Bộ phận quản lí giống và chăm sóc đàn heo sinh trưởng: 08 người (Kỹ thuật: 02 người; Công nhân: 06 người)
 + Bộ phận chuyên trách điện, nước, biogas, sửa chữa: 03 người

 

Bài liên quan

Giới thiệu chung
Chức năng - Nhiệm vụ
1