logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRUNG TÂM

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: TS. Nguyễn Hữu Tỉnh 

Phó Giám đốc: TS. Lê Phạm Đại

Phó Giám đốc: TS. Đoàn Vĩnh

Phó Giám đốc: ThS. Trần Văn Hào

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Hợp

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Cử nhân: Nguyễn Đình Đức

PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP
+ Bộ phận nghiên cứu khoa học và chuyển giao TBKT: 04 người
+ Bộ phận Tổ chức hành chính: 02 người
+ Bộ phận Tài chính Kế toán: 02 người
+ Văn thư Thủ quỹ: 02 người
+ Lái xe: 01 người

TRẠI NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM
 + Bộ phận quản lí và chăm sóc đàn heo đực giống và Thụ tinh nhân tạo: 04 người (Kỹ thuật: 01 người; Công nhân: 03 người)
 + Bộ phận quản lí giống và chăm sóc đàn heo nái sinh sản: 09 người (Kỹ thuật: 02 người; Công nhân: 07 người)
 + Bộ phận quản lí giống và chăm sóc đàn heo sinh trưởng: 09 người (Kỹ thuật: 02 người; Công nhân: 07 người)
 + Bộ phận chuyên trách điện, nước, biogas, sửa chữa: 03 người

 

Bài liên quan

Giới thiệu chung
Chức năng - Nhiệm vụ
1