logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRUNG TÂM

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: ThS. Trần Văn Hào 

Phó Giám đốc: ThS. Phạm Ngọc Trung

Phó Giám đốc: ThS. Phan Văn Sỹ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cử nhân: Tống Thị Hảo

PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP
+ Bộ phận nghiên cứu khoa học và chuyển giao TBKT: 09 người
+ Bộ phận Tổ chức hành chính: 03 người
+ Bộ phận Tài chính Kế toán: 05 người
+ Văn thư Thủ quỹ: 01 người
+ Lái xe: 01 người

TRẠI NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM
 + Bộ phận quản lí và chăm sóc đàn heo đực giống và Thụ tinh nhân tạo: 04 người (Kỹ thuật: 02 người; Công nhân: 02 người)
 + Bộ phận quản lí giống và chăm sóc đàn heo nái sinh sản: 08 người (Kỹ thuật: 03 người; Công nhân: 05 người)
 + Bộ phận quản lí giống và chăm sóc đàn heo sinh trưởng: 08 người (Kỹ thuật: 02 người; Công nhân: 06 người)
 + Bộ phận chuyên trách điện, nước, biogas, sửa chữa: 03 người

 


Bài liên quan

Giới thiệu chung
Chức năng - Nhiệm vụ
1