logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English

CHỨC NĂNG:

Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nuôi giữ giống gốc, huấn luyện, tư vấn, dịch vụ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăn nuôi heo ở các tỉnh Nam Bộ.

NHIỆM VỤ: 

1. Triển khai, cung cấp cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện các Nghiên cứu khoa học về chăn nuôi heo khu vực Nam Bộ.

2. Tổ chức nghiên cứu phối hợp nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về chăn nuôi heo trong các lĩnh vực: Giống, dinh dưỡng, chuồng trại, quản lý, chế biến sản phẩm, quản lý môi trường trong chăn nuôi

3. Nuôi giữ giống gốc, chọn lọc, lai tạo, bảo tồn nguồn gene và chuyển giao giống heo cho sản xuất

4. Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ về các lĩnh vực trong chăn nuôi heo vào sản xuất

5. Tổ chức đào tạo, huấn luyện về chăn nuôi heo cho người chăn nuôi, chủ trang trại, cán bộ kỹ thuật

6. Tư vấn, dịch vụ  trong lĩnh vực chăn nuôi heo

7. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi

8. Tham gia thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, huấn luyện, chuyển giao công nghệ trong chăn nuôi heo

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân Viện giao.


Bài liên quan

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
1