logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English

Giới thiệu chung

Time 10.12.2021 01:50 | View 11.218

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Heo Bình Thắng là đơn vị trực thuộc Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ. Trung tâm có 02 cơ sở nghiên cứu và nuôi giữ đàn giống heo hạt nhân là Trại heo giống Quốc gia Bình Minh (Đồng Nai) và Trại thực nghiệm Bình Thắng (Bình Dương) với qui mô chuồng trại 500 heo nái. Trung tâm hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban Giám đốc Phân viện chăn nuôi Nam Bộ. 

Chức năng - Nhiệm vụ

Time 26.11.2021 10:48 | View 7.502
Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nuôi giữ giống gốc, huấn luyện, tư vấn, dịch vụ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăn nuôi heo ở các tỉnh Nam Bộ.

Cơ cấu tổ chức

Time 25.09.2023 10:15 | View 9.339

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: ThS. Trần Văn Hào 

Phó Giám đốc: ThS. Phạm Ngọc Trung

Phó Giám đốc: ThS. Phan Văn Sỹ

1