logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English

Giới thiệu chung

Time 25.08.2020 01:07 | View 7.045
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Heo Bình Thắng là đơn vị trực thuộc Phân viện Chăn nuôi Nam bộ. Trung tâm có 01 cơ sở nghiên cứu và nuôi giữ đàn giống heo hạt nhân với qui mô chuồng trại 500 heo nái tại Đồng Nai. Trung tâm hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban Giám đốc Phân viện chăn nuôi Nam bộ. 

Chức năng - Nhiệm vụ

Time 16.04.2016 04:03 | View 4.087
Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nuôi giữ giống gốc, huấn luyện, tư vấn, dịch vụ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăn nuôi heo ở các tỉnh Nam Bộ.

Cơ cấu tổ chức

Time 04.09.2020 08:24 | View 4.603

BAN GIÁM ĐỐC

Phó Giám đốc phụ trách: ThS. Trần Văn Hào

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Hợp

1