logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English

Giới thiệu chung

Time 27.06.2016 08:19 | View 4.469
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Heo Bình Thắng là đơn vị trực thuộc Phân viện Chăn nuôi Nam bộ. Trung tâm có 01 cơ sở nghiên cứu và nuôi giữ đàn giống heo hạt nhân với qui mô chuồng trại 500 heo nái tại Đồng Nai. Trung tâm hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban Giám đốc Phân viện chăn nuôi Nam bộ. 

Chức năng - Nhiệm vụ

Time 16.04.2016 04:03 | View 1.746
Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nuôi giữ giống gốc, huấn luyện, tư vấn, dịch vụ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăn nuôi heo ở các tỉnh Nam Bộ.

Cơ cấu tổ chức

Time 05.11.2018 09:09 | View 2.698
BAN GIÁM ĐỐC: 03 người
Giám đốc: TS. Phạm Tất Thắng 

Phó Giám đốc: TS. Lê Phạm Đại

Phó Giám đốc: ThS. Trần Văn Hào

1