logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English
Đực Yorkshire – BT66S

Đực Yorkshire – BT66S
Tăng trọng (30-100kg): 924gr/ngày
Chuyển hóa TĂ: 2,34; Dày mỡ lưng (100kg): 11-13 mm