logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English
Đực Yorkshire – BT66

Đực Yorkshire – BT66
Tăng trọng (30-100kg): 854gr/ngày
Chuyển hóa TĂ: 2,48; Dày mỡ lưng (100kg): 11-13 mm