logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English
Đực Landrace – BT88S

Đực Landrace – BT88S
Tăng trọng (30-100kg): 976gr/ngày
Chuyển hóa TĂ: 2,38; Dày mỡ lưng (100kg): 11-13 mm