logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English
Đực Landrace – BT88

Đực Landrace – BT88
Tăng trọng (30-100kg): 852gr/ngày
Chuyển hóa TĂ: 2,51; Dày mỡ lưng (100kg): 11-12 mm