logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English
Đực Duroc – BT55

Đực Duroc – BT55
Tăng trọng (30-100kg): 986gr/ngày
Chuyển hóa TĂ: 2,41; Dày mỡ lưng (100kg): 11-12 mm