logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English

Đực Duroc – BT33-S
Tăng trọng (30-100kg): 1.053gr/ngày
Chuyển hóa TĂ: 2,31; Dày mỡ lưng (100kg): 11-12 mm